گروه نظارت و ارزیابی عملکرد معاونت طرح و توسعه

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      کارشناس مسئول گروه نظارت و ارزیابی عملکرد
 

محسن حجازیان
کارشناس مسئول گروه نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاه کاشان
 
       اخبار و رویدادها